Provozní řád

KULTURNÍ CENTRUM BESEDA KLÁNOVICE


I. Základní ustanovení
Název a adresa zařízení: Kulturní centrum Beseda, Slavětínská 1029, 190 14  Praha-Klánovice
Provozovatel: Živá beseda, z.s., se sídlem Slavětínská 1029, 190 14  Praha-Klánovice, IČO: 108 71 578, zastoupený Janou Pexovou, předsedkyní spolku.

Provozní řád KC Beseda (dále jen KCB) stanovuje rozsah provozu a pravidla pro provoz nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany tohoto kulturního zařízení a jeho uživatelů. Je závazný pro všechny pracovníky a uživatele objektu. Přímým dozorem nad dodržováním provozního řádu je provozovatelem určená osoba.


lI. Vstup do areálu KCB
V době uzavření je vstup do areálu zakázán.

Návštěvníci vstupují do areálu KCB hlavní brankou-vchodem na rohu ulice Plačická a Slavětínská. Pobyt a vstup do KCB je podmíněn dodržováním tohoto provozního řádu. Provozní řád je vyvěšen v prostoru kavárny KCB, dále je k dispozici na internetových stránkách.

Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny provozovatelů nebo jiné pověřené osoby (kavárníka). Zároveň jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat nebo rušit ostatní návštěvníky KCB.

Provozovatel KCB si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví pravidlům tohoto provozního řádu, neuposlechne pokynu provozovatele, nebo svým jednáním narušuje veřejný pořádek.

Provozovatel neručí za věci uložené volně v areálu mimo místo, které je k uložení věcí provozovatelem vyčleněno.

V celém areálu KCB není povoleno:
• narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
• poškozovat a přemísťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa
• poškozovat zeleň

• používat otevřený oheň

• manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.
• přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
• prodej a konzumace alkoholických nápojů bude realizována v souladu s obecnými předpisy a vyhláškami města.


Ill. Prostory a kapacita místností
1. Součástí KCB jsou tyto prostory:
• park
• kavárna
• kinosál
• toalety pánské a dámské
• divadelní šatna
• promítací kabina
• technické prostory
2. Maximální kapacita jednotlivých prostorů je:
• kinosál – 119 míst (výměra 105,3 m²)
• promítací kabina (výměra 19,4 m²)
• předsálí (výměra 62,4 m²)
• kuchyňka (výměra 3,4 m²)
• šatna (výměra 5,2 m²)
• další příslušenství, WC a manipulační plochy (výměra celkem 34,45 m²)
• přilehlý park (výměra 680 m²)


IV. Využití objektu
Jednotlivé prostory objektu jsou využívány dle svého zaměření. Pronajímané prostory mohou být nájemcem využity pouze pro činnost uvedenou ve smlouvě.


V. Provozní doba
Provozovatelé KCB jsou povinni v prostorách areálu vyžadovat dodržování nočního klidu. Venkovní hudební produkce je možná do 21 hodin, provoz ve venkovních prostorách končí ve 22 hodin. Maximální počet venkovních koncertů jsou 4 za 30 dní, nad tento počet je provozovatel požádat o souhlas ÚMČ. Koncert může trvat maximálně tři hodiny.
• Základní provozní doba areálu KCB
Probíhá-li akce mimo řádnou provozní dobu, je areál KCB zpřístupněn minimálně 30 minut před začátkem akce.
• Provozní doba kavárny KCB
Provozní doba kavárny se dále odvíjí od titulů, které jsou aktuálně na programu, nebo od délky ostatních akcí konaných v KCB. Kavárna slouží zároveň jako místo předprodeje vstupenek.


VI. Oprávnění ke vstupu a užívání
Oprávnění ke vstupu do objektu mají provozovatelé, zaměstnanci a partneři provozovatele KCB, návštěvníci KCB.

 

VII. Povinnosti návštěvníků

Návštěvníci jsou povinni:

• dodržovat pořádek a kázeň

• dodržovat požární poplachové směrnice a požární řády

• správně zacházet a správně používat zařízení, jímž je kulturní centrum vybaveno

• správci objektu oznámit vzniklé závady a poškození

• dodržovat občanský zákoník, ostatní obecně závazné předpisy a vyhlášky, které platí pro území Praha-Klánovice, jak rovněž celého hl. m. Prahy, a hygienické normy.

Návštěvníci jsou hmotně odpovědní za škody způsobené během užívání prostor (škody na majetku, škody na výstavních exponátech a případně jejich ztráty).

 

VIII. Zakázané činnosti
Ve vnitřních prostorách KCB je zakázáno:

• kouření cigaret, elektronických cigaret a manipulace s otevřeným ohněm

• pořizování audiovizuálních záznamů bez předchozí domluvy s pořadatelem

• vnášení potravin a jejich konzumace

• chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku

• umisťovat bez povolení provozovatele KCB ozdoby, reklamy, upoutávky apod. v prostorách a na stěnách KCB

• jakkoliv znečišťovat prostory KCB, včetně prostor bezprostředně sousedících s KCB

• poškozovat vnitřní vybavení KCB

• bezdůvodně se zdržovat v prostorách objektu

• neoprávněně manipulovat s rozvody, skříněmi elektrických zařízení apod.

• používat vybavení a zařízení způsobem, kterým by se toto vybavení poškozovalo

 

IX. Nevhodně se chovající osoby
Pověřená osoba provozovatele (správce, pořadatel, kavárník) je oprávněna po předchozím upozornění a výzvě k dobrovolnému odchodu z KCB vyloučit:
• osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osoby, které pro mimořádné znečištění oděvu nebo obuvi, anebo z jiných důvodů (např. výtržnictví, zápach, hluk atd.) mohou narušovat veřejný pořádek

• osoby, které porušují bezpečnost ostatních návštěvníků


Pověřená osoba provozovatele je dále oprávněna požádat Městskou policii a Policii ČR o součinnost v případě návštěvníků KCB odmítajících se podřídit tomuto Provoznímu řádu a pokynům osob plnících svou práci v KCB.

 

X. Evakuace objektu a vznik požáru
Při vzniku požáru jsou návštěvníci povinni postupovat dle Požárních poplachových směrnic. Evakuace objektu je stanovena „Evakuačním plánem", který je součástí dokumentace požární ochrany a který je rovněž vyvěšen na všech klíčových místech v objektu. Při evakuaci objektu se postupuje dle tohoto plánu. V případě evakuace objektu jsou otevřeny všechny únikové východy. Při evakuaci návštěvníků udělují pokyny členové požárních hlídek a pořadatelé.

 

XI. Propagace a prodej vstupenek

Přehled akcí v KCB je uveřejněn na webových stránkách provozovatele. Tyto stránky jsou pravidelně aktualizovány. Vstupenky na jednotlivé akce je možné zakoupit po zahájení jejich předprodeje v kavárně KCB anebo online.

Zakoupené vstupenky již není možné stornovat!

XII. Závěrečná ustanovení

KCB nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení tohoto provozního řádu.

Provozovatel má právo doplnit tento řád o další ustanovení, pokud tato nebudou v rozporu se zněním schváleným MČ Praha-Klánovice.

 

Tento provozní řád je platný od 16. 6. 2021.

 

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR – 158

Městská policie – 156
Záchranná služba – 155
Hasičský záchranný sbor – 150
Integrovaný záchranný systém – 112