Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže specifikují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele Kino KC BESEDA, IČO: 10871578, se sídlem: Slavětínská 120, 190 14  Praha 9, e-mail: jana.pexova@volny.cz, tel.: +420 733 373 939 (dále jen „Prodávající“ nebo „Provozovatel“) a osoby, která si od Prodávajícího koupí vstupenku na představení (dále jen „Zákazník“ nebo „Kupující“).

2. Tyto OP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi Prodávajícím a Kupujícím.

3. Vstupenkou se pro účely těchto OP rozumí vstupenka nebo elektronická vstupenka vybraná Kupujícím na filmové či jiné představení, která je Prodávajícím vydána Kupujícímu, a to po platbě Kupujícího za vstupenku (dále jen „vstupenka“).

4. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká zaplacením kupní ceny za vstupenku Kupujícím.

5. Zaplacením kupní ceny se rozumí obdržení platby Prodávajícím v hotovosti nebo připsání platby na bankovní účet Prodávajícího.

6. Nákupem vstupenky vyjadřuje Kupující souhlas s těmito OP.

Čl. II
Koupě vstupenky

1. Vstupenku může Kupující zakoupit přímo v provozovně Prodávajícího nebo přes internet na stránkách Prodávajícího: www.kcbeseda.eu

2. Při koupi vstupenky v provozovně Prodávajícího obdrží Kupující vstupenku po zaplacení kupní ceny. Při koupi vstupenky v provozovně Prodávajícího obdrží Kupující vstupenku, která je vybavena čárovým kódem. Kupující může uhrazení kupní ceny realizovat v hotovosti, dárkovou kartou, jež byla vystavena a aktivována v provozovně Prodávajícího a následujícími typy platebních karet (např. MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron).

3. Při koupi vstupenky přes internet obdrží Kupující elektronickou – online vstupenku, která je vybavena číselným čárovým kódem, která bude Kupujícímu po zaplacení kupní ceny zaslána na jím uvedený e-mail. Kupující může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat následujícími typy platebních karet (např. MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron) nebo online zadáním rychlým bankovním převodem prostřednictvím akceptujících bankovních ústavů.

4. Kupující je povinen si při nákupu vstupenky ověřit zejména termín zakoupeného představení, zvolené místo v sále a název filmu včetně jeho obrazové a zvukové verze. Později uplatněné reklamace, spočívající např. v nesprávně vrácené hotovosti nebo nesprávných údajích na vstupence není Provozovatel povinen uznat.

5. Rezervace míst není možná.

6. Vstupenku je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy představení.

7. Koupí vstupenky souhlasí Kupující s dodržováním Návštěvního řádu kina po celou dobu pobytu v prostorách kina.

Čl. III.
Ostatní podmínky

1. Kupující bere na vědomí, že číselné čárové kódy elektronické vstupenky lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě tištěné nebo v mobilním telefonu, nebude k takto opakovaně předložené elektronické vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do zařízení Provozovatele, a to bez ohledu na to, kdo elektronickou vstupenku předloží.

2. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

Čl. IV.
Ochrana osobních údajů

1. Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu 

Čl. V.
Práva z vadného plnění

1. Kupující není ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu a době.

2. Kupující má právo uplatnit nároky z vadného plnění, tj. nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

3. Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují. 

4. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.

5. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude Kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně Kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku Kupujícímu doručit na zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).

6. Zákazník má nárok na vrácení vstupného, případně náhradní vstupenku výhradně v případech, kdy z důvodů na straně Prodávajícího:

a. dojde ke zrušení představení, na něž byla vstupenka zakoupena,

b. dojde ke zpoždění začátku představení o více než 30 minut,

V jiných, než shora uvedených, případech se vstupné nevrací.

7. Zákazník je oprávněn požádat o vrácení vstupného bez zbytečného odkladu poté, co zjistil důvody pro vrácení vstupného, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne vzniku takového důvodu, a to následujícím způsobem:

a. U vstupenek zakoupených hotově nebo platební kartou na pokladně po předložení vstupenky na hlavní pokladně. V případě uzavření hlavní pokladny, může Zákazník nárokovat vrácení vstupného neprodleně v následujících dnech na hlavní pokladně nebo na pokladně předprodeje a to v otevírací době pokladen.
b. U elektronické vstupenky zasláním žádosti o vrácení vstupného na emailovou adresu: info@kcbeseda.eu, kde uvede své jméno, příjmení a čísla vstupenek. V případě oprávněné reklamace bude vstupné vráceno zpět na bankovní účet, ze kterého Kupující prováděl platbu bez bankovních poplatků.

8. Provozovatel neposkytuje slevu z kupní ceny či jakékoliv jiné kompenzace za překážky, které na straně Zákazníka vedly k neúčasti na představení, či za okolnosti, které Provozovatel nemohl ovlivnit. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou Kupujícímu v souvislosti se změnou představení, která nastala v důsledku vyšší moci, za kterou se považuje zejména technická porucha nebo výpadek elektřiny.

Čl. VI.
Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

2. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e- mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

4. Tyto OP ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v elektronické podobě na www.kcbeseda.eu

5. Pro řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.

Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo změny OP bez předchozího upozornění.

2. Provozovatel je oprávněn OP v přiměřeném rozsahu kdykoliv změnit, s tím, že změna je platná a účinná od dne zveřejnění OP, které obsahuje danou změnu.

3. Tyto OP nabývají účinnosti dne 29. 3. 2022 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) obsahují informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů zákazníků (dále také jen „Zákazník“ nebo „Kupující“), včetně rozsahu jejich práv s tím souvisejících, kteří si zakoupí vstupenku nebo dárkovou kartu (dále také jen „vstupenka“) na představení od Kino 99 Kolín, IČO: 00353566, se sídlem: Smetanova 764, Kolín IV, 280 02, Kolín, e-mail: reditel@kino99.cz, tel.: +420 321 720 730 (dále jen „Prodávající“ nebo „Provozovatel“).

2. Správcem osobních údajů Kupujícího je Prodávající.

3. Zpracovatelem osobních údajů je majitel licence pokladního systému Ticketware s.r.o. se sídlem Nad pískovnou 1450/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 03485285, DIČ: CZ03485285. Informace: help@cinemaware.eu. pro propojení na platební bránu GoPay (dále jen „Zpracovatel“). Kupující nákupem vstupenky akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele vstupenkového software Ticketware“, Zpracovatele.

4. Osobní údaje jsou získávány přímo od Kupujícího na základě jeho nákupu vstupenky.

5. Účelem zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy o nákupu vstupenky. Osobní údaje jsou využívány výlučně pro doručení vstupenky, informování o změně termínu nebo místa konání, o zrušení, o dalších detailech a náležitostech představení, kontroly vstupenky a umožnění vstupu na představení, vyřízení reklamace a případného vrácení vstupného.

6. Osobní údaje jsou dále využívány pro účely zasílání novinek Prodávajícím pouze v případě výslovného souhlasu Kupujícího se zasíláním novinek v rámci nákupu vstupenky. Výslovný souhlas pro zasílání novinek může ze zákona poskytnout pouze osoba starší 16 let. Souhlas se zasíláním novinek lze kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu, který je uveden na konci každé nabídky. Takto poskytnuté údaje jsou uchovávány maximálně po dobu jednoho roku.

7. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a je založeno na smluvním základě – nákup vstupenky. Pokud je udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiné účely než plnění smlouvy (např. pro zasílání novinek), je takový souhlas poskytován dobrovolně a lze ho kdykoliv odvolat.

8. Prodávající zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, popř. další údaje uvedené v registračním formuláři na internetu, pokud je to nutné např. k realizaci prodeje elektronické vstupenky, případně pro účely reklamace či poskytnutí informací o změně termínu představení či jeho zrušení.

9. Prostory kina, konkrétně foyer kina, chodby a promítací sál jsou monitorovány kamerovým systémem. Záznamy z kamerového systému nejsou uchovávány a nedochází tak ke zpracování osobních údajů osob.

10. Osobní údaje jsou uchovávány pouze do doby uskutečnění představení, popř. do doby vypořádání nároků Kupujícího vzešlých z účasti na představení, popř. po delší dobu, pokud to vyžaduje právní předpis nebo je to nutné z titulu oprávněného zájmu Prodávajícího, např. pro účely vyřízení či uplatnění jeho nároků.

11. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické – online vstupenky / vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

12. Po ztrátě zákonného důvodu je proveden výmaz příslušných osobních údajů.

13. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou Zpracovatele.

14. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, právo na aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné, právo na výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování, pokud Kupující popírá přesnost osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítá výmaz takových osobních údajů, právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud k tomu není zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování.

15. Osobní údaje jsou ukládány v zabezpečené elektronické formě. Správce i zpracovatel zavedli přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.

16. Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

17. Kupující má právo podat stížnost, pokud se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, a to u dozorujícího orgánu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111.

18. Tyto Zásady může Prodávající příležitostně upravit nebo aktualizovat. Pokud bude Kupující služby Prodávajícího dále používat i po úpravách či aktualizaci těchto Zásad, vyjadřuje s nimi souhlas.

 

V Praze dne 31. 03. 2022PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE PLATEBNÍCH SLUŽEB

Společnost Ticketware s.r.o. není poskytovatelem platební služby, ale majitelem licence Ticketware pro propojení na platební bránu GoPay. Kontaktní údaje: Ticketware s.r.o. se sídlem Nad pískovnou 1450/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 03485285, DIČ: CZ03485285. Informace: help@cinemaware.eu. Výběrem platební metody a kliknutím na tlačítko “Pokračovat” potvrzuji souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami zařízení. Společnost Ticketware s.r.o. řeší reklamace plátců kartou v zastoupeni za své klienty (3.strana)

Po potvrzení objednávky má Plátce možnost využít službu bankovního převodu, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje lístky ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GoPay s.r.o. bankovního převodu nebo Platba kartou.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Zakoupením vstupenek/doplňkového zboží dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Uživatel nesmí využívat Rezervační a nákupní systém způsobem, který by mohl snížit jeho hodnotu a/nebo poškodit, upravit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci části a/nebo celku Rezervačního a nákupního systému, či infrastruktury Poskytovatele zahrnující jakékoliv pasivní a/nebo aktivní prvky infrastruktury a/nebo síťová zařízení, či servery. Uživatel nesmí zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv část Rezervačního a nákupního systému, nebo se jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Rezervačního a nákupního systému. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku čehož tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi poskytovatele tyto údaje použijí, využijí, zneužijí nebo zpřístupní tyto údaje třetím osobám. Jakékoliv výše uvedené činnosti mohou být trestné!

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem,akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.


Zkontrolujte si, prosím, zadanou e-mailovou adresu. Na zadaný e-mail mohou být zaslány objednané a uhrazené vstupenky nebo e-mailová zpráva potřebná k vyzvednutí vstupenek v pokladně provozovny. Na nesprávné zadaný e-mail nelze uplatňovat reklamaci a ani vyžadovat navrácení uhrazené částky za vstupenky.